Patisserie Eclair

Artisanaal gebak, altijd lekker!

PRIVACY POLICY

« PRIVACY POLICY » VOOR KANDIDATEN

 

 

ECLAIR hecht veel belang aan het respect van uw privacy. Wij nodigen u uit om onze privacy policy aandachtig te lezen.

 

Deze legt onder andere uit welke persoonsgegevens wij inwinnen, waarom en hoe wij deze inwinnen, hoelang wij deze bewaren, wat wij doen om deze te beveiligen en hoe u er toegang tot kan hebben.

 

Wij verwerken deze gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgevingen inzake bescherming van gegevens, in het bijzonder van de algemene verordening gegevensbescherming (de “AVG”)

 

Gemakkelijkheidhalve hebben wij deze « privacy policy » onder vraag en antwoord opgesteld.

 

1 WIE ZAL MIJN PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?

 

De verantwoordelijke van de verwerking van uw persoonsgegevens is

 

ECLAIR NV (hierna genoemd « ECLAIR »)

Olympiadenlaan 20

1140 Evere

Ondernemingsnummer: 0464.484.696

 

2 VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN MIJN GEGEVENS VERWERKT?

 

Het doeleinde van de verwerking van uw persoonsgegevens betreft de registratie en de verwerking van uw kandidatuur voor een job in onze onderneming. 

 

De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een voorafgaande beslissing te kunnen nemen vooraleer er een arbeidsovereenkomst kan gesloten worden, dit voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van ECLAIR, nl. het belang u te kunnen evalueren vooraleer te beslissen u een vacature voor te stellen.

 

Indien u wordt aangeworven, zal ECLAIR uw gegevens eveneens gebruiken om uw arbeidsovereenkomst op te stellen.

 

Indien u niet wordt aangeworven, worden uw gegevens niet bewaard.

 

3 WELKE CATEGORIEEN GEGEVENS WORDEN VERWERKT?

 

De gegevens omvatten alle informatie die u betreffen en op basis waarvan u geïdentificeerd kan worden.

 

Teneinde bovenstaande doeleinden te bereiken zal de verwerking onder ander het geen volgt omvatten:

 

 • Standaard gegevens betreffende uw identiteit (naam, voornaam, adres, …);
 • Persoonsgegevens (geboortedatum en plaats, nationaliteit, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, hobby’s en interesses, …);
 • Uw foto;
 • Aansluitingen;
 • Informatie betreffende uw beroepservaring (profiel, gegevens over voorgaande werkgevers, einde voorgaande jobs, speciale projecten, …), met inbegrip van de verificaties van referenties indien u er gegeven hebt in uw CV (wat betekent dat uw hebt ingestemd dat wij deze referenties contacteren);
 • Informatie betreffende uw vorming (diploma’s, attesten, stages, bijzondere vormingen, …);
 • Taalvaardigheden;
 • Desgevallend, indien u een arbeidskaart hebt en/of een verblijfsvergunning binnen de Europese Economische Ruimte (EER);
 • Eventuele andere persoonsgegevens die u ons communiceert ter gelegenheid van uw kandidatuur, betreffende de uitvoering van de functie;
 • Digitale evaluatie via internet (aanwezigheid op de sociale media) in de mate dat deze aanwezigheid voor ons openbaar is ;
 • Alle andere persoonsgegevens die in overeenstemming met de wet een verwerking vereisen.

 

U bent niet verplicht ons deze gegevens te communiceren, maar in sommige gevallen kan de communicatie ervan belangrijk zijn voor de evaluatie van uw kandidatuur.

 

4 WIE ZAL ER TOEGANG HEBBEN TOT MIJN GEGEVENS?

 

Het HR-departement en uw eventuele toekomstige manager en dit enkel om de bovenvermelde doeleinden te bereiken.

In het kader van een sollicitatie voor een vakantiejob binnen ECLAIR, worden u gegevens gedeeld met onze externe dienstverlener T-interim die instaat voor het beheer van de jobstudenten.

 

5 ZAL CARREFOUR GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING TOEPASSEN?

 

ECLAIR stelt als beginsel voorop om geen gebruik te maken van geautomatiseerde besluitvorming. ECLAIR baseert haar beslissing om u al dan niet aan te werven niet uitsluitend op een geautomatiseerde gegevensverwerking van uw persoonsgegevens.

 

 

6              HOE LANG WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

 

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden hierboven vermeld. Indien uw kandidatuur niet leidt tot een arbeidsovereenkomst, bewaren wij uw gegevens niet.

 

 

7 WELKE RECHTEN HEB IK IN VERBAND MET DE VERWERKING?

 

U hebt het recht om ECLAIR op ieder moment te contacteren met het verzoek om :

 

 • Inzage, rectificatie of wissen van uw gegevens;
 • Beperking m.b.t. de gegevensverwerking of betwisting betreffende de gegevensverwerking en de doorgave van uw gegevens;
 • Indiening van een klacht bij de toezichthoudende autoriteit (Privacy commissie) indien u meent dat ECLAIR niet in overeenstemming van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft gehandeld (www.privacycommissie.be).

 

Om deze rechten uit te oefenen, dient u een schriftelijke aanvraag in te dienen via e-mail privacy_be@carrefour.com . Wij vragen u duidelijk het voorwerp van uw verzoek te vermelden en een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen. Deze zal door ECLAIR enkel gebruikt worden om de rechten die u uitoefent uit te voeren.

 

WIJZIGINGEN

 

We behouden ons het recht voor om dit Privacyreglement op elk ogenblik te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming.

 

BEVESTIGING

 

Alvorens mijn kandidatuur in te dienen, bevestig ik dit Privacyreglement te hebben gelezen en begrepen, en ik ga akkoord met de inhoud ervan.