Patisserie Eclair

Artisanaal gebak, altijd lekker!

Privacybeleid - 09 Maart 2022

Carrefour Belgium draagt zorg voor je privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke Belgische en Europese privacywetgeving, waaronder onder meer de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het Algemeen Reglement van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Wij raden je aan om ons privacybeleid goed door te nemen, samen met de algemene voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op onze verschillende producten en diensten. Dit privacybeleid is van toepassing op al onze klanten, op alle bezoekers van onze websites en gebruikers van onze mobiele applicaties. Het is mogelijk dat er voor deze specifieke diensten en producten bijkomende voorwaarden van toepassing zijn.

Door onze website en onze mobiele applicaties te gebruiken of door gebruik te maken van de producten en diensten je aangeboden door Carrefour Belgium of door deel te nemen aan onze acties, ga je uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Carrefour Belgium persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

1. Enkele begrippen verklaard…

Onder "persoonsgegevens" wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijke persoon (hierna "Gegevens") zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onder "verwerking" wordt verstaan een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot Gegevens of een geheel van Gegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van Gegevens.

2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens

De vennootschap Carrefour Belgium SA met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 3,1930 Zaventem en geregistreerd onder ondernemingsnummer 0448.826.918 wordt beschouwd als verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens (hierna "Carrefour" of "Carrefour Belgium" genoemd).

Carrefour Belgium heeft binnen zijn onderneming een functionaris voor de gegevensbescherming aangeduid. Bij enige vragen kan je steeds contact met hem opnemen via: privacy_be@carrefour.com

Voor de uitoefening van je rechten vragen wij je echter om eerst de mogelijkheden voorzien in de sectie “Jouw rechten” te benutten.

3. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Carrefour Belgium verbindt zich ertoe om alle passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de verstrekte en verzamelde Gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van Gegevens.

Om deze veiligheid te garanderen, gebruikt Carrefour Belgium onder meer encryptie van de communicatie tussen de server en je computer, firewalls, antivirus scans, toegangscontroles, logs, back ups, ...

Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot je Gegevens is beperkt en toegang wordt enkel en alleen gegeven voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken en functie. Indien Carrefour Belgium met onderaannemers werkt voor de uitvoering van de verschillende diensten en producten die zij aanbiedt, sluit zij met deze onderaannemers de nodige overeenkomsten af teneinde ter bescherming van je Gegevens te bewerkstelligen.

Daarenboven hebben wij de nodige beleidslijnen en procedures geïmplementeerd binnen onze organisatie en hebben wij een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld. Je kan zijn contactgegevens hierboven terugvinden.

4. Verzameling van Gegevens

Je Gegevens kunnen op verschillende manieren worden ingezameld, onder andere wanneer je ,

als klant

 • je registreert en een My-Carrefour account aanmaakt,
 • gebruik maakt van de Carrefour Mobile Applicatie,
 • een (online) formulier invult
 • deelneemt aan een wedstrijd of actie georganiseerd door Carrefour Belgium, al dan niet online,
 • gebruik maakt van onze diensten en producten, al dan niet online,
 • een bestelling plaatst of aankopen doet waarbij een bestelling wordt gevalideerd en verstuurd,
 • abonneert op een nieuwsbrief,
 • Carrefour Bonus Card gebruikt,
 • gebruik maakt van het My Invoice-programma,
 • deelneemt aan enquêtes,

als kandidaat medewerker

 • vrijwillig je cv doorstuurt of reageert op een vacature,

als kandidaat franchiseneme

 • je kandidaat stelt voor een franchise

Carrefour Belgium kan je Gegevens rechtstreeks inzamelen, of via derden verkrijgen voor zover je hiertoe aan deze derden je toestemming hebt gegeven. Voor meer details omtrent elke verwerking, zie de volgende paragrafen.

5. Verwerking van Gegevens

Carrefour Belgium verwerkt je Gegevens voor welbepaalde en uitdrukkelijk omschreven doeleinden en zal je Gegevens niet verwerken op een met die doeleinden onverenigbare wijze.

De wettelijke grondslagen op basis waarvan wij over kunnen gaan tot het verwerken van je Gegevens betreffen:

 • Een overeenkomst die je hebt afgesloten met Carrefour Belgium, bijvoorbeeld wanneer je instemt met de Algemene Voorwaarden (T&Cs) van een service,..
 • Een gerechtvaardigd belang van Carrefour Belgium na grondige en doordachte afweging of de fundamentele rechten en vrijheden van jou als klant niet zwaarder doorwegen
 • Wettelijke verplichtingen : bijvoorbeeld het bijhouden facturen, identificatieplicht gebruiker prepaid telefoonkaart,...)

In het kader van onze verwerkingen kan Carrefour Belgium je contacteren, bijvoorbeeld om je te informeren over haar producten en diensten, voor haar facturatie en voor administratieve doeleinden. Mogelijke manieren via dewelke Carrefour contact met je kan opnemen:

 • Per e-mail;
 • Per sms;
 • Per post;
 • Via sociale media.

Als je niet meer wenst gecontacteerd te worden door Carrefour Belgium voor commerciële of reclamedoeleinden, kan je ons hierover informeren op het volgende adres:

Carrefour Belgium Da Vincilaan 3,1930 Zaventem
Klantendienst 0800 9 10 11
Klantenformulier https://support.carrefour.eu/hc/nl

In het algemeen zal Carrefour Belgium je Gegevens voor volgende doeleinden verwerken:

5.1 Via je My Carrefour account (Carrefour Connect)

Met Carrefour Connect kun je jezelf authenticeren op Carrefour-sites, op wedstrijden, in de Carrefour-app. Met deze authenticatie kan je jouw producten en diensten veilig beheren. Hiervoor moet Carrefour de volgende persoonsgegevens verwerken:

Identificatiegegevens:Carrefour-id, Carrefour Bonus Card nummer (indien van toepassing),
Contactgegevens: naam, voornaam, geslacht (aanspreking), taal, e-mailadres, telefoonnummer, postadres, gegevens van uw bedrijf als u zich registreert als professionele gebruiker
Gegevens met betrekking tot de geabonneerde diensten (indien van toepassing): aantal bonuspunten, bonuskaartnummer, afleveradres "Online winkelen"
Contractuele gegevens: Aanvaarding van de algemene voorwaarden van Carrefour met betrekking tot de onderschreven diensten, Datum en uur van aanvaarding.

Als u besluit om uzelf te identificeren via een partnersite (Facebook, Google, enz.), worden sommige van deze gegevens door deze sites met ons gedeeld.

Na de afsluiting van uw Carrefour Connect-account en wanneer u niet langer gebruik maakt van de diensten aangeboden door Carrefour Belgium, worden uw persoonsgegevens nog maximaal 12 maanden bewaard voordat ze definitief worden verwijderd. In het kader van de wettelijke verplichtingen van Carrefour Belgium N.V. worden de gegevens niet verwijderd.

5.2 Via je Carrefour Bonus Card

Binnen Carrefour, willen wij u een optimale ervaring en beleving aanbieden van onze producten en diensten. Om die reden hebben wij dan ook ons Carrefour Bonus Card programma opgezet en dit ten einde u de beste, de strafste en meest interessante voordelen, promoties en acties te kunnen aanbieden, aangepast aan uw interesse en voorkeuren. Hoe beter wij je leren kennen door de informatie die je met ons deelt, hoe beter wij kunnen zorgen voor een Carrefour-ervaring die echt bij je past.

Bij het inschrijven in het Carrefour Bonus Card programma, gaat u een overeenkomst aan met Carrefour, wat dan ook de basis is voor de verwerking van uw gegevens in volgende situaties.

Inschrijving in het Carrefour Bonus Card programma

Wanneer u zich inschrijft voor het Carrefour Bonus Card programma, via de bornes in onze winkels, via de Carrefour App of de Carrefour website, via de klantendienst worden volgende gegevens over u verzameld:

Identificatiegegevens:Carrefour Bonus Card nummer, geboortedatum, e-mailadres (als login), intern persoonsnummer en accountnummer, primaire of secundaire kaarthouder indicatie.
Contactgegevens: geslacht (aanspreking), naam, voornaam, post adres (straat, nummer, postcode, plaats, land), vaste telefoon, mobiele telefoon, e-mailadres..
Authenticatiegegevens: Aanvaarding van de Carrefour Bonus Card algemene voorwaarden, tijdstip van aanvaarding.

Deze verwerkingen gebeuren op basis van de door u aanvaarden algemene voorwaarden (uitvoering van een overeenkomst). Deze gegevens worden 3 jaar actief bijgehouden, na de laatste activiteit binnen de account. Vervolgens worden ze binnen de 12 maanden definitief verwijderd.

De Carrefour Bonus Card kan ook gekoppeld zijn aan uw Carrefour Visa kaart. Dit betekent dat wanneer u een nieuwe Carrefour Visa kaart opent, dat u tegelijkertijd een nieuwe Carrefour Bonus Card neemt of uw bestaande kaarten kan koppelen.

Op dat moment wordt er vanuit Carrefour Visa ook de gegevens nodig doorgegeven om uw Carrefour Bonus Card aan te maken.

Het beheer van uw Carrefour Bonus Card profiel

Wanneer u online uw gegevens gaat beheren, kunnen bijkomende gegevens verzameld of verwerkt worden:

Identificatiegegevens: Carrefour Bonus Card nummer, geboortedatum, e-mailadres (als login), intern persoonsnummer en accountnummer.
Contactgegevens: geslacht (aanspreking), naam, voornaam, post adres (straat, nummer, postcode, plaats, land), vaste telefoon, mobiele telefoon.
Vrijetijdsbesteding en interesses: Communicatievoorkeuren en al dan niet toestemming om commerciële communicaties vanuit Carrefour te ontvangen via een elektronisch kanaal
Samenstelling van het gezin: Meerdere personen en/of Bonus Card nummers onder 1 account.

In het kader van het beheer van uw profiel kan er door onze diensten bijkomende indicaties aangegeven worden betreffende de betrouwbaarheid van uw adres (datakwaliteit) op basis van teruggekomen post, van door andere klanten gerapporteerde onjuistheden of door van derden verkregen lijsten van verhuizingen:

Contactgegevens: postadres status.

Deze verwerkingen gebeuren op basis van de door u aanvaarden algemene voorwaarden (uitvoering van een overeenkomst).

Deze gegevens worden 3 jaar na de laatste activiteit binnen de account actief bijgehouden.Vervolgens worden ze binnen de 12 maanden definitief verwijderd.

Gebruik van uw Carrefour Bonus Card

Wanneer u uw Carrefour Bonus Card gebruikt, worden er diverse gegevens verzameld en gebruikt in functie van de gebruikte service.Bij het gebruik van uw Carrefour Bonus Card tijdens uw aankopen, worden volgende directe en indirecte gegevens verzameld of gebruikt (afhankelijk van het gebruikte verkoopkanaal):

Identificatiegegevens: Carrefour Bonus Card nummer, e-mailadres (als login),
Consumptiegewoonten: Uw aankopen (tijdstip, artikels, aantallen, bedragen, winkel van aankoop), gespaarde of gebruikte Carrefour Bonus Card punten, gebruikte promoties en kortingen.

Deze verwerkingen gebeuren op basis van de door u aanvaarden algemene voorwaarden (uitvoering van een overeenkomst).

Binnen het Carrefour Bonus Card programma maken we gebruik van algoritmen en profilering om onze klanten beter te kennen, te kunnen onderscheiden en als bepaalde segmenten te kunnen adresseren. Deze verwerking wordt onder andere gebruikt om selecties te maken in functie van bepaalde campagnes of om specifieke Carrefour Bonus Card clubs op te richten, bijv. Club Privilège.

Wanneer uw Carrefour Bonus Card gekoppeld is aan uw Carrefour Visa kaart, worden er bij het gebruik gegevens uitgewisseld, die noodzakelijk zijn om u te laten genieten van de voordelen van beide programma’s.

De gegevens die verzameld worden tijdens uw gebruik van de Carrefour Bonus Card, worden ook gebruikt om fraude proberen te detecteren. Deze verwerkingen gebeuren op basis van het gerechtvaardigd belang dat Carrefour heeft en waarbij Carrefour de afweging gemaakt heeft tussen dit belang en de impact dat dit gebruik zou kunnen hebben op uw fundamentele rechten en vrijheden, waarbij het belang van uw fundamentele rechten en vrijheden steeds primeren.

Deze gegevens worden 3 jaar na de laatste activiteit binnen de account actief bijgehouden. Vervolgens worden ze binnen de 12 maanden definitief verwijderd. Binnen het Carrefour Bonus Card programma worden de details van de aankopen 3 jaar na de aankoop bijgehouden, waarbij de gespaarde en gebruikte bonuspunten voor een periode van 7 jaar bijgehouden worden (aangezien deze een transactie met een monetaire waarde vertegenwoordigen).

Beëindigen van uw Carrefour Bonus Card

Wanneer u beslist om uw Carrefour Bonus Card account te beëindigen, dan dient dit te gebeuren door de primaire kaarthouder zoals aangegeven in de algemene voorwaarden.

Aangezien het beëindigen van uw Carrefour Bonus Card account, verstrekkende gevolgen heeft (bijv. het verlies van de gespaarde bonuspunten en het equivalent bedrag in euro's), vraagt Carrefour een duidelijke identificatie van de aanvrager:

Identificatiegegevens:Carrefour Bonus Card nummer, e-mailadres (als login wanneer de aanvraag via een Carrefour geïdentificeerd kanaal gebeurd) of kopij van de voorzijde van uw IDkaart (enkel voornaam, naam, geboortedatum dient zichtbaar te zijn, gelieve alle andere informatie onleesbaar te maken) wanneer de aanvraag via een ongeïdentificeerd kanaal gaat.

Deze verwerkingen gebeuren op basis van de door u aanvaarden algemene voorwaarden (uitvoering van een overeenkomst).

Opzetten van Carrefour Bonus Card campagnes, acties en wedstrijden (Direct Marketing)

Wanneer Carrefour campagnes, acties of wedstrijden opzet voor zijn Carrefour Bonus Card houders, doen we dit vanuit de gepersonaliseerde aanpak waarvoor ons Carrefour Bonus Card programma staat. Hiervoor gebruiken we volgende gegevens als onderdeel van de daarvoor eventuele profilering en het uiteindelijke selectieproces :

Identificatiegegevens: Carrefour Bonus Card nummer, e-mailadres, intern persoonsid
Consumptiegewoonten: Uw aankopen (tijdstip, artikels, aantallen, bedragen, winkel van aankoop), gespaarde of gebruikte Carrefour Bonus Card punten, gebruikte promoties en kortingen,
Samenstelling van het gezin, Gedragsgegevens , Vrijetijdsbesteding en interesses: Socio-demografische gegevens, profielen en segmenten.

In bepaalde situaties kunnen deze gegevens aangevuld worden met gegevens, zoals interesses, socio-demografische gegevens, … die wij via derden verwerven (op voorwaarde dat deze derden die gegevens met ons mogen delen).

Deze verwerkingen gebeuren op basis van de door u aanvaarden algemene voorwaarden (uitvoering van een overeenkomst). Deze gegevens omtrent uw aanwezigheid in een campagnes worden maximum 2 jaar bijgehouden (afhankelijk van type campagne). Deze informatie, alsook informatie omtrent onderaannemers or partners die betrokken zijn bij de organisatie van deze acties, is steeds terug te vinden in de voorwaarden van de desbetreffende actie.

Wanneer het campagnes betreft die via een elektronisch kanaal gebeuren, zal dit op basis van uw toestemming gebeuren.

Partners (Carrefour VISA, Carrefour Photo …)

Binnen het Carrefour Bonus Card programma heeft de kaarthouder een aantal voordelen bij de partners van het Carrefour Bonus Card programma. Alle huidige partners zijn te vinden op: https://bonuscard.be.carrefour.eu/nl/partners . De uitgewisselde gegevens zijn die welke noodzakelijk zijn om de verwerkingen van de voordelen (korting of toegekende bonuspunten) mogelijk te maken en zullen steeds aangegeven zijn in de voorwaarden van de desbetreffende services.

Identificatiegegevens:Carrefour Bonus Card nummer.
Consumptiegewoonten: Uw aankopen bij de partner of de verworven Carrefour Bonus Card punten

Opzetten van Carrefour tevredenheid campagnes

Naar aanleiding van het gebruik van onze services binnen het Carrefour Bonus Card programma, organiseert Carrefour ook diverse bevragingen, enquêtes om een beeld te krijgen van de tevredenheid van onze Carrefour Bonus Card houders. Hiervoor maken we gebruik van volgende gegevens:

Identificatiegegevens: Carrefour Bonus Card nummer.
Contactgegevens: geslacht (aanspreking), naam, voornaam, post adres (straat, nummer, postcode, plaats, land) en/of e-mailadres en/of, vaste /mobiele telefoon.
Consumptiegewoonten: Uw aankopen (tijdstip, winkel van aankoop).

Deze verwerkingen gebeuren op basis van het gerechtvaardigd belang dat Carrefour heeft en waarbij Carrefour de afweging gemaakt heeft tussen dit belang en de impact dat dit gebruik zou kunnen hebben op uw fundamentele rechten en vrijheden, waarbij het belang van uw fundamentele rechten en vrijheden steeds primeren. Tevredenheidscampagnes worden niet geclassificeerd als Direct Marketing activiteiten.

Deze gegevens omtrent uw aanwezigheid in een tevredenheid campagnes worden 2 jaar bijgehouden

Het beheer door Carrefour van het Carrefour Bonus Card klantenbestand

Vanuit het oogpunt van Carrefour is het van belang dat we niet alleen u als individu kennen, maar dat we ook een duidelijk beeld hebben van onze volledige of delen van onze klanten populatie. Met het objectief “Know Your Customer (KYC)” als doelstelling, gebruiken we volgende gegevens:

Identificatiegegevens: Carrefour Bonus Card nummer, interne account nummer,
Consumptiegewoonten: Uw aankopen (tijdstip, artikels, aantallen, bedragen, winkel van aankoop), gespaarde of gebruikte Carrefour Bonus Card punten, gebruikte promoties en kortingen,
Samenstelling van het gezin, Gedragsgegevens , Vrijetijdsbesteding en interesses: Socio-demografische gegevens, profielen en segmenten.

Deze verwerkingen gebeuren op basis van het gerechtvaardigd belang dat Carrefour heeft en waarbij Carrefour de afweging gemaakt heeft tussen dit belang en de impact dat dit gebruik zou kunnen hebben op uw fundamentele rechten en vrijheden, waarbij het belang van uw fundamentele rechten en vrijheden steeds primeren.

De doelstelling KYC levert ook inzicht in de totale aankopen door onze klanten en laten toe ook onze aankoop- en verkoop strategieën aan te passen op het vlak van het te voorziene assortiment.

Gebruik van Carrefour Bonus Card gegevens in het kader van partnership met derde partijen (Carrefour Links)

In de optiek dat Carrefour steeds betere voordelen en promoties wil aanbieden aan zijn kaarthouders en klanten, gaat Carrefour partnerovereenkomsten aan met leveranciers van producten en services. Om dit doel te kunnen realiseren zal Carrefour volgende Carrefour Bonus Card gegevens gebruiken in Carrefour Links (een Carrefour Group gedeelde platform), waarbij de leveranciers op gecontroleerde manier inzichten kunnen verwerven in onze klantendata, alsook deze data kunnen gebruiken in het kader van hun campagnes (op voorwaarde dat hiertegen door de klant geen bezwaar is ingebracht).

Hiervoor maken we gebruik van volgende gegevens:

Identificatiegegevens: Bonus Card nummer, intern persoonsnummer en accountnummer, Gender, geboortedatum, email, Gepseudonimiseerde segmenten
Contact gegevens: Postadres, Mobiele telefoonnummer, Electronische communicatie Opt-in, bezwaar indicatoren
Consumptiegewoonten: Klanten profiel, Segment,, etc.,

Deze verwerkingen gebeuren op basis van het gerechtvaardigd belang dat Carrefour heeft en waarbij Carrefour de afweging gemaakt heeft tussen dit belang en de impact dat dit gebruik zou kunnen hebben op uw fundamentele rechten en vrijheden, waarbij het belang van uw fundamentele rechten en vrijheden steeds primeren. In geval u niet akkoord bent met deze verwerking kan u uiteraard hiertegen een bezwaar indienen via de hieronder aangegeven werkwijze.

Deze gegevens worden binnen de 7 dagen gepseudonimiseerd en vervolgens in het Carrefour Links platform ter beschikking gehouden voor 24 maand.

Het beantwoorden van vragen vanuit de overheid.

In de uitzonderlijke gevallen dat Carrefour een vraag krijgt vanuit de overheid en/of politionele diensten, waarbij vanuit de wet een informatieplicht is opgelegd kan Carrefour deze instantie volgende gegevens verschaffen wanneer deze vraag specifiek gericht is op het gebruik van Carrefour Bonus Card:

Identificatiegegevens: Carrefour Bonus Card nummer
Contactgegevens: naam, voornaam, post adres (straat, nummer, postcode, plaats, land)
Consumptiegewoonten: Uw aankopen (artikels, aantallen, bedragen, winkel van aankoop).

Deze verwerkingen gebeuren op basis van een wettelijke verplichting en enkel wanneer de vraag gebeurd in het kader van een specifiek onderzoek (op basis van een proces verbaal, een milieuonderzoek, een fiscale inspectie, …)

Deelname aan tevredenheidsonderzoeken

Wanneer u een winkel bezoekt en uw Carrefour Bonus Card gebruikt, kan Carrefour u uitnodigen om uw tevredenheid en ervaring te delen onder de vorm van een score en/of opmerkingen van uw kant. Deze feedback wordt vervolgens door Carrefour geanalyseerd en Carrefour kan opnieuw contact met u opnemen om beter te begrijpen hoe we onze diensten kunnen verbeteren.

Identificatiegegevens: Carrefour-identificatiemiddelen, Carrefour Bonus Card-nummer
Contactgegevens: achternaam, voornaam, e-mailadres en/of telefoonnummer
Gedragsgegevens: uw beoordeling, uw commentaar

Carrefour gebruikt het platform van onze onderaannemer Critizr om het gesprek met de klant te beheren. De gegevens met betrekking tot deze enquêtes worden maximaal 12 maanden bewaard.

5.3 Via Selfscan

Carrefour voorziet voor zijn klanten, houders van een Carrefour Bonus Card, de mogelijkheid om gebruik te maken van de Selfscan service. Er zijn draagbare scanners ter beschikking gesteld in veel winkels onder een Carrefour enseigne die door middel van een Carrefour Bonus Card identificatie kunnen gebruikt worden. Deze dienst laat de klant toe om zelf zijn aankopen te scannen en om op het einde van zijn aankopen te betalen aan de Self Checkout kassa of eender welke kassa van de betrokken winkel.

Dezelfde service wordt aangeboden via de Smartscan service, die in de Carrefour Mobiele app ter beschikking gesteld wordt.

Gebruik van de Selfscan

Wanneer u de Selfscan scanner gebruikt tijdens uw aankopen, zullen volgende gegevens verwerkt worden:

Identificatiegegevens:Carrefour Bonus Card nummer.
Contactgegevens: voornaam, taal verbonden aan uw Carrefour Bonus Card.
Consumptiegewoonten: de gescande artikelen, hoeveelheden, toepasbare promo’s, aankoop bedrag en de gespaarde bonuspunten.
Gedragsgegevens: Start en einde van uw aankoopronde, wijzigingen (toevoegingen, verwijderingen) in uw aankoopmandje, …
Toestellen gegevens: identificatie van de gebruikte scanner
Locatiegegevens: technische gegevens

Afrekening van de Selfscan

Wanneer u de Selfscan scanner teruggeeft en overgaat tot betaling, voert de Selfscan applicatie een controle uit met als doel het aantal vergissingen in het gebruik en mogelijke fraude trachten te detecteren. Dit gebeurt op basis van een aantal statistische algoritmen, uw gebruikshistoriek van de Selfscan en worden aangevuld met willekeurige gegenereerde controles. Als resultaat kan het systeem een steekproef of een volledige controle door een Carrefour medewerker initiëren.Daarnaast kan er een controle plaatsvinden op basis van uw gedrag bij gebruik van de Selfscan, al dan niet in combinatie met de Self Check-out applicatie

Identificatiegegevens:Carrefour Bonus Card nummer.
Consumptiegewoonten: de gescande artikelen, hoeveelheden, toepasbare promo’s, aankoopbedrag
Gedragsgegevens: Start en einde van uw aankoopronde, wijzigingen (toevoegingen, verwijderingen) in uw aankoop mandje, historische gegevens omtrent vorig gebruik en eventuele controle resultaten.

5.4 Via Carrefour e-Commerce (Drive)

Om u de beste online ervaring te bieden, gebruikt Carrefour uw persoonsgegevens wanneer u zich online registreert, om u uw favoriete producten te tonen, om u de beste promoties te tonen, om u zo gemakkelijk mogelijk online te laten bestellen en om de levering van uw bestelling mogelijk te maken , geleverd aan huis of in de winkel.

Registratie

Wanneer u zich registreert voor online winkelen, worden de volgende gegevens verzameld via uw Carrefour Connect-account:

Identificatiegegevens: Carrefour-identifiers, Carrefour Bonus Card-nummer (indien van toepassing)
Contactgegevens: Achternaam, Voornaam, Geslacht, taal, e-mailadres, telefoonnummer, postadres, interessegebieden
Contractuele gegevens: Aanvaarding van algemene verkoopsvoorwaarden en algemene voorwaarden van online verkoop, Datum en tijdstip van aanvaarding.

Deze behandelingen vinden plaats op basis van de algemene voorwaarden die u heeft geaccepteerd (uitvoering van een overeenkomst). Deze gegevens worden 18 maanden bewaard, na de laatste activiteit op uw account.

Ervaring in onze online winkel

Carrefour past de inhoud van haar site aan uw voorkeuren aan. Deze kunnen betrekking hebben op uw online aankopen, uw gedrag op de site, de producten die u vaak raadpleegt of, indien u uw Bonuskaartnummer hebt bevestigd, uw aankopen in de winkel. We hebben toegang tot deze gegevens om de navigatie op de site te vereenvoudigen, om u relevante producten en diensten te tonen of om u toegang te geven tot promoties.

Identificatiegegevens: Carrefour-identifiers, Carrefour Bonus Card-nummer (indien van toepassing)
Toestemming Gegevens: Lijst van toestemmingen met betrekking tot het gebruik van cookies die op de Carrefour-site worden gebruikt
Consumptiegegevens: lijst met gekochte producten, aankoopprijs, toegepaste promoties, datums en tijden van aankoop, plaats van aankoop (indien van toepassing), gewenste datum en plaats van levering
Gedragsgegevens: bezochte pagina's, duur van bezoeken, aangeklikte elementen, type gebruikte browser

Online aankoop

Bij het bestellen verzamelt Carrefour de informatie die nodig is voor een goede verwerking van uw bestellingen. Deze informatie is nodig om de bestelling te valideren en de bestelde producten te kunnen leveren.

Identificatiegegevens: Carrefour-identifiers, Carrefour Bonus Card-nummer (indien van toepassing)
Toestemming Gegevens: Lijst van toestemmingen met betrekking tot het gebruik van cookies die op de Carrefour-site worden gebruikt
Consumptie gegevens: lijst met gekochte producten, aankoopprijs, toegepaste promoties, datums en tijden van aankoop,
Leveringsgegevens: Type levering, plaats van levering, leveringsadres, datum en tijd van afhaling (indien van toepassing)
Gedragsgegevens: bezochte pagina's, duur van bezoeken, aangeklikte elementen, type gebruikte browser
Contractuele gegevens: Aanvaarding van algemene verkoopsvoorwaarden en algemene voorwaarden van online verkoop, aanvaarding van de bestelling, datum en tijdstip van aanvaarding,

Om tot online betaling over te gaan, deelt Carrefour de gegevens die nodig zijn voor de betaling met haar betalingspartner. Betaling aanvaarding en betaling zelf worden vervolgens door deze partner naar Carrefour gestuurd.

Voorbereiding en levering van de bestelling

Om de voorbereiding van uw bestelling mogelijk te maken, deelt Carrefour de inhoud van uw bestelling met de bereiders en degenen die verantwoordelijk zijn voor het samenstellen van uw bestelling. Het doel is dat ze alle artikelen in uw bestelling kunnen samenbrengen om ze voor u beschikbaar te maken volgens de bezorg voorkeuren die u hebt doorgegeven (datum en tijdstip van bezorging, bezorging in de winkel, thuis).

Identificatiegegevens: Carrefour-identifiers
Consumptie gegevens: lijst met gekochte producten, lijst met beschikbare producten, aankoopprijs, toegepaste promoties, gefactureerd bedrag, type betaling
Leveringsgegevens: Type levering, plaats van levering, leveringsadres (indien van toepassing), datum en tijd van afhaling

Bij thuisbezorging worden de bestelgegevens doorgegeven aan onze bezorgpartner. Deze zal ze enkel verwerken in het kader van de bezorging van de pakketten.

Deelname aan tevredenheidsonderzoeken

Wanneer u een winkel bezoekt en uw Carrefour Bonus Card gebruikt, kan Carrefour u uitnodigen om uw tevredenheid en ervaring te delen onder de vorm van een score en/of opmerkingen van uw kant. Deze feedback wordt vervolgens door Carrefour geanalyseerd en Carrefour kan opnieuw contact met u opnemen om beter te begrijpen hoe we onze diensten kunnen verbeteren.

Identificatiegegevens: Carrefour-identificatiemiddelen, Carrefour Bonus Card-nummer
Contactgegevens: achternaam, voornaam, e-mailadres en/of telefoonnummer
Gedragsgegevens: uw beoordeling, uw commentaar

Carrefour gebruikt het platform van onze onderaannemer Critizr om het gesprek met de klant te beheren. De gegevens met betrekking tot deze enquêtes worden maximaal 12 maanden bewaard.

5.5 Via je Carrefour Mobiele App.

Carrefour biedt je ook een app aan om online boodschappen thuis of in de winkel binnen handbereik te brengen, je boodschappen in de winkel te doen en tijd te besparen, Carrefour-folders te lezen en toegang te krijgen tot je kortingsbonnen en je Bonus Card-coupons. Het geeft je ook toegang tot gepersonaliseerde prijsvragen.

Wanneer je de applicatie voor de eerste keer opent, ga je een overeenkomst aan met Carrefour, die de basis vormt voor de verwerking van jouw gegevens in de volgende situaties.

Toegang tot de applicatie

Door in te loggen op de App met uw Carrefour Connect-account kunt u profiteren van de gepersonaliseerde diensten van Carrefour. Hiervoor verwerkt de App de volgende gegevens:

Identificatiegegevens: Carrefour-identificatoren
Contactgegevens: e-mailadres

Mijn Carrefour

Eenmaal aangemeld, kun je de informatie beheren die je naar Carrefour hebt gestuurd als onderdeel van je Carrefour Connect-account.

Contactgegevens: E-mailadres, postadres, telefoonnummer, communicatievoorkeur, taal van de aanvraag.

Online winkelen

Om u in staat te stellen online te winkelen via de App, verwerkt de App de volgende gegevens.

Identificatiegegevens: Carrefour-identificatoren, Carrefour Bonus Card-nummer (indien van toepassing)
Consumptiegegevens: Lijst met voorkeursproducten, Lijst met geselecteerde producten, aankoopprijs, toegepaste acties, geactiveerde acties, gewenste datum en plaats van levering.
Consumptiegeschiedenis: lijst met gekochte producten, aankoopprijs, toegepaste promoties, datums en tijden van aankoop, plaats van aankoop (indien van toepassing), datum en plaats van levering.

Winkelen in de winkel (Smart Scan)

Om u in staat te stellen uw aankopen in de winkel via de App te doen, verwerkt de App de volgende gegevens:

Identificatiegegevens: Carrefour-identificatoren, Carrefour Bonus Card-nummer (indien van toepassing)
Consumptiegegevens: lijst met voorkeursproducten, lijst met geselecteerde producten, aankoopprijs, toegepaste acties, geactiveerde acties, geselecteerde winkel.

Mijn bonuscoupons

Als uw bonuskaart is gekoppeld aan uw Carrefour Connect-account, of als u een bonuskaart aan uw App hebt gekoppeld, kunt u het aantal beschikbare bonuspunten bekijken, bonusvouchers aanmaken en promoties activeren die speciaal voor u zijn gemaakt. Hiervoor verwerkt de App de volgende gegevens:

Identificatiegegevens: Carrefour-identificatoren, Carrefour Bonus Card-nummer
Bonuskaartgegevens: saldo van de bonuspunten, details van het verzamelen van bonuspunten, lijst met coupons, lijst met actieve bonuscheques.

5.6 Via My Invoice

My Invoice laat u toe op een makkelijke wijze facturen aan te vragen voor inkopen die u gedaan hebt tot 15 dagen na de maand waarin het kasticket is afgegeven. Het volstaat een account te creëren en dan eenvoudigweg het kassaticketnummer in te geven. De applicatie houdt alle door u reeds opgemaakte facturen in een handige overzichtslijst tot 7 jaar voor u bij.

Inschrijving My Invoice

My Invoice Cards kan je online aanvragen. Ook aan de welkomstdesk van een deelnemende winkel kan je een My Invoice Card kit bekomen. Online heb je de keuze tussen een gedematerialiseerde kaart en een fysieke kaart. Kies je voor de levering van een fysieke kaart, dan word je al meteen een nummer toegekend dat al bruikbaar is in de winkel. De kaart ontvang je na +/- 1 week.

Je kan je als klant inschrijven voor professionele doeleinden (met ondernemingsnummer en/of btw- nummer), als organisatie (vereniging zonder BTW nummer) of voor particuliere doeleinden (zonder ondernemingsnummer en zonder btw nummer). Opgelet indien je een My Carrefour – account hebt aangemaakt als Particulier, kan je hier geen My invoice account aankoppelen voor professionele doeleinden en vice versa. Daarenboven, indien je bent ingeschreven voor professionele doeleinden kan je via dezelfde account geen facturen opvragen voor particuliere doeleinden en vice versa. Je kan zich echter wel een tweede maal inschrijven voor een ander doeleind. Dit vereist een ander e-mail adres. Reeds opgestelde facturen en creditnota's kunnen niet gewijzigd kunnen worden.

Bij de inschrijving worden de volgende gegevens verzameld:

Identificatiegegevens: emailadres (als login), bonuskaartnummer, My Invoicekaartnummer
Contactgegevens: geslacht (aanspreking), naam, voornaam, post adres (straat, nummer, postcode, plaats, land), emailadres, facturatieadres (straat, nummer, postcode, plaats, land)
Authenticatiegegevens: Aanvaarding van de Carrefour Bonus Card algemene voorwaarden, tijdstip van aanvaarding.
Financiële gegevens: BTW-nummer, handelsnaam vennootschap (in geval van een account voor professionele doeleinden)

Deze verwerkingen gebeuren op basis van de door u aanvaarden algemene voorwaarden (uitvoering van een overeenkomst). Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van uw My invoice account. Na beëindiging van uw My Invoice account worden uw persoonsgegevens nog maximaal 12 maanden bewaard, alvorens zij definitief worden verwijderd. Niettegenstaande voorgaande, bewaart Carrefour de facturen gedurende de wettelijke bewaartermijn.

Het beheer van uw My Invoice profiel

Wanneer u online uw gegevens gaat beheren, kunnen bijkomende gegevens verzameld of verwerkt worden:

Identificatiegegevens:My Invoice kaartnummer, geboortedatum, emailadres (als login), intern persoonsnummer en accountnummer.
Contactgegevens: geslacht (aanspreking), naam, voornaam, post adres (straat, nummer, postcode, plaats, land), facturatieadres (straat, nummer, postcode, plaats, land), emailadres
Vrijetijdsbesteding en interesses: Communicatievoorkeuren en al dan niet toestemming om commerciële communicaties vanuit Carrefour te ontvangen via een elektronisch kanaal en overzicht van aanvaardde algemene voorwaarden van Carrefour services.

In het kader van het beheer van uw profiel kan er door onze diensten bijkomende indicaties aangegeven worden omwille van de betrouwbaarheid van uw adres (datakwaliteit) op basis van geretourneerde post, van door andere klanten gerapporteerde onjuistheden of door van derden verkregen lijsten van verhuizingen:

Contactgegevens: postadres status.

Deze verwerkingen gebeuren op basis van de door u aanvaarden algemene voorwaarden (uitvoering van een overeenkomst).

Deze gegevens worden bewaard voor de duur van uw My invoice account. Na beëindiging van uw My Invoice account worden uw persoonsgegevens nog maximaal 12 maanden bewaard, alvorens zij definitief worden verwijderd. Niettegenstaande voorgaande, bewaart Carrefour de facturen gedurende de wettelijke bewaartermijn.

Gebruik van uw My Invoice Card

Wanneer u uw My Invoice kaart gebruikt, worden er diverse gegevens verzameld en gebruikt in functie van de gebruikte service.

Bij het gebruik van uw My Invoice kaart tijdens uw aankopen, worden volgende directe en indirecte gegevens verzameld of gebruikt (afhankelijk van het gebruikte verkoopkanaal):

Identificatiegegevens:My Invoice kaartnummer, emailadres (als login),
Consumptiegewoonten: Uw aankopen (tijdstip, artikels, aantallen, bedragen, winkel van aankoop)

Deze verwerkingen gebeuren op basis van de door u aanvaarden algemene voorwaarden (uitvoering van een overeenkomst).

Deze gegevens worden bewaard voor de duur van uw My invoice account. Na beëindiging van uw My Invoice account worden uw persoonsgegevens nog maximaal 12 maanden bewaard, alvorens zij definitief worden verwijderd. Niettegenstaande voorgaande, bewaart Carrefour de facturen gedurende de wettelijke bewaartermijn.

Beëindigen van uw Carrefour Bonus Card

Wanneer u beslist om uw My Invoice kaart account te beëindigen, vraagt Carrefour een duidelijke identificatie van de aanvrager:

Identificatiegegevens: My Invoice kaartnummer, emailadres (als login wanneer de aanvraag via een Carrefour geïdentificeerd kanaal gebeurd) of kopij van de voorzijde van uw IDkaart (enkel voornaam, naam, geboortedatum dient zichtbaar te zijn, gelieve alle andere informatie onleesbaar te maken) wanneer de aanvraag via een ongeïdentificeerd kanaal gaat.

Deze verwerkingen gebeuren op basis van de door u aanvaarden algemene voorwaarden (uitvoering van een overeenkomst)

5.7 Via “Ikwordfranchisenemer”

Carrefour Belgium is steeds op zoek naar nieuwe winkellocaties en franchisenemers. Om deze informatievergaring te faciliteren voorziet Carrefour in een hiervoor ontwikkelde website.

Het aanmelden van een franchise opportuniteit

Volgende gegevens worden verzameld om een beeld te krijgen van de mogelijkheden:

Contactgegevens: naam,voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
Identificatiegegevens: zoals kopie van de voorzijde van de identiteitskaart en de taal .
Professionele Gegevens: Ervaring in de distributie, werknemer van de groep Carrefour, huidig statuut van zelfstandige of werknemer, diploma, mogelijke startdatum, alleen of meerdere vennoten, bezit van winkels, beschikbaar …
Interesses en voorkeuren: merkvoorkeur, lokalisatie,…

Bij de volgende stappen van het proces, zal Carrefour aan de Kandidaat kunnen voorstellen om nog andere Gegevens te communiceren. In dit kader zal de kandidaat steeds correct geïnformeerd worden door Carrefour over de verwerking van zijn Gegevens en zijn rechten.

5.8 Via Joboffers

Voor de winkels en het hoofdkantoor is Carrefour Belgium altijd op zoek naar nieuw talent. Je kan via de jobsite op zoek gaan naar een nieuwe carrière.

Indien je een interessante job hebt gevonden op de jobsite van Carrefour (belgiumjobs.carrefour.eu) en je wil solliciteren, zal er gevraagd worden om een account aan te maken.

Inschrijving op de jobsite

Hiervoor worden de volgende gegevens gevraagd:

Identificatiegegevens: naam, voornaam, emailadres (als login)
Authenticatiegegevens: wachtwoord
Meldingen/interesses: interesse voor een nieuwe vacature, publicaties en/of carrièremogelijkheden bij Carrefour Belgium

Deze verwerkingen gebeuren op basis van de door u aanvaardde “Privacy Policy” voor kandidaten (uitvoering van een overeenkomst).

De sollicitatie

Door het aanmaken van een account op de jobsite van Carrefour voor een sollicitatie wordt er een extern profiel aangemaakt in SAP SuccessFactors.

Om de sollicitatie correct in te dienen worden de volgende gegevens gevraagd:

Identificatiegegevens: naam, voornaam, emailadres, geboortedatum
Contactgegevens: postadres (straat, nummer, postcode, plaats, land), geslacht (aanspreking), telefoon
Professionele gegevens: werkervaring, diploma, CV, functietitel, Gegevens over onderwijs en scholing: studies, onderwijsinstelling
Etnische gegevens: taal (moedertaal, gesproken en geschreven taalkennis)

Deze verwerkingen gebeuren op basis van de door u aanvaardde “Privacy Policy” voor kandidaten (uitvoering van een overeenkomst).

Deze gegevens worden, voor niet-weerhouden sollicitanten, bewaard tot 2 jaar na het einde van de sollicitatieprocedure en tot 1 jaar na het einde van de sollicitatieperiode indien de sollicitant niet op de hoogte wenst gehouden te worden van toekomstige opportuniteiten.

Na deze termijnen vernietigd Carrefour alle gegevens van de sollicitant uit alle bestanden.

5.9 Via Customer Care

Carrefour stelt u een team ter beschikking dat gespecialiseerd is in het opvolgen van vragen met betrekking tot de producten en diensten van Carrefour. Deze dienst is bereikbaar via telefoon, e-mail of via een online formulier.

Om u te helpen, zal Carrefour alle persoonsgegevens verwerken die nodig zijn om uw verzoeken te beantwoorden, met uitzondering van gevoelige gegevens. In het kader van onze wettelijke verplichtingen kan u ter identificatie om een ​​kopie van uw identiteitskaart gevraagd worden. In het algemeen zullen alleen de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om uw verzoek te verwerken, worden geraadpleegd.

Deze kunnen zijn:

Identificatiegegevens: achternaam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum, Carrefour ID's, Carrefour Bonus Card nummer Contactgegevens: postadres (straat, nummer, postcode, stad, land), geslacht (burgerschap), telefoon
Consumptiegegevens: Lijst met voorkeursproducten, Lijst met geselecteerde producten, aankoopprijs, toegepaste acties, geactiveerde acties, gewenste datum en plaats van levering.
Consumptiegeschiedenis: lijst met gekochte producten, aankoopprijs, toegepaste promoties, datums en tijden van aankoop, plaats van aankoop (indien van toepassing), datum en plaats van levering.
Bonuskaartgegevens: Saldo van de bonuspunten, details van het verzamelen van bonuspunten, lijst met coupons, lijst met actieve bonuscheques.

5.10 Via Social Media

Wanneer Carrefour actief is op sociale media, kan het om verschillende redenen gebruik maken van deze mogelijkheid om uw gegevens te verwerken in samenwerking met de betreffende sociale media:

 • om met u te kunnen communiceren als u via social media een ​​vraag of klacht stelt
 • om u gepersonaliseerde promoties en diensten aan te bieden nadat u uw interesses en voorkeuren kent
 • om wedstrijden te organiseren. Voor dit doel, en alleen als u uw toestemming hebt gegeven, worden de foto's van de winnaars soms gedeeld
 • etc

Carrefour respecteert de hierboven vermelde doeleinden en verwerkt uw gegevens enkel in deze specifieke gevallen. Carrefour is echter niet verantwoordelijk voor wat sociale media van zijn kant doen. We nodigen u uit om het privacybeleid van de betreffende sociale media te lezen en te accepteren om er meer over te weten te komen.

5.11 Externe Communicatie

Carrefour communiceert met journalisten om persberichten of perspakketten te versturen. Voor dit doel worden de volgende contactgegevens bewaard: naam, voornaam, e-mailadres, evenals, in bepaalde gevallen, postadres en telefoonnummer.

5.12 Cookies en andere technologieën

Cookies zijn tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst wanneer je een website bezoekt. Ze slaan je voorkeuren en gegevens op waardoor je niet steeds dezelfde info moet invoeren. Cookies zorgen er dus voor dat je tijd wint en een gepersonaliseerde surfervaring beleeft. En dat zonder dat je privacy in het gedrang komt. Je kan namelijk zelf kiezen welke cookies je toelaat. Aangezien dit een uitgebreid domein op zich is, verwijzen we u graag naar onze cookiepagina om er meer over te weten.

5.13 Logbestanden

Naast de bovenvermelde gegevens registreert Carrefour Belgium tevens gegevens wanneer je de website bezoekt onder de vorm van logbestanden dewelke de activiteit van de websites registreert (bv: je IP-adres en de datum en het uur waarop je elke pagina hebt bezocht). Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en om de website te kunnen blijven verbeteren.

6. Jouw rechten

Als persoon heb je steeds bepaalde rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot de verwerking van je Gegevens. Hieronder vind je een overzicht van deze rechten en hoe je die kan uitoefenen.

6.1 Recht van inzage van de betrokkene

Je hebt steeds recht op toegang tot en inzage in je Gegevens. Dit kan je doen via je My Carrefour-account. Heb je geen My Carrefour-account, dan kan je steeds contact met ons nemen om toegang te verkrijgen tot je Gegevens en dit volgens één van de hieronder aangegeven manieren.

Voor deze soort aanvraag, die uiteindelijk alle informatie omtrent u die in het bezit van Carrefour is gaat delen, vragen we u naar een bewijs van uw identiteit om te voorkomen dat we uw gegevens aan andere personen geven.

Om uw identiteit te bewijzen kan u ons een kopij van de voorkant van uw e-ID kaart of van uw rijbewijs doorsturen, waarbij we u vragen om enkel uw naam, voornaam en geboortedatum leesbaar te laten.

6.2 Recht op rectificatie, rechtzetting

Je hebt altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde Gegevens te verbeteren of recht te zetten. Je kan dit doen via je My Carrefour-account voor de meest gangbare Gegevens. Heb je geen Carrefour Connect- Account, dan kan je steeds contact met ons opnemen op één van de hieronder aangegeven manieren.

6.3 Recht op gegevenswissing („recht op vergetelheid”)

Je hebt eveneens het recht de verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen, wanneer bijvoorbeeld de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor verwerking waarvoor ze zijn verzameld, indien je je toestemming of contractuele aanvaarding voor de verwerking intrekt, wanneer we je gegevens onterecht verkregen zouden hebben, …

In bepaalde situatie en voor bepaalde gegevens, zoals de aanvraag tot wissing, of wettelijke verplichte gegevens of wanneer er een geschil is, kunnen bepaalde gegevens door Carrefour behouden worden, tot hun reden van bestaan afgelopen is.

Voor deze soort aanvraag, die uiteindelijk alle informatie omtrent u die in het bezit van Carrefour is definitief gaat verwijderen, vragen we u naar een bewijs van uw identiteit om te voorkomen dat we uw gegevens onterecht zouden vernietigen.

Om uw identiteit te bewijzen kan u ons een kopij van de voorkant van uw e-ID kaart of van uw rijbewijs doorsturen, waarbij we u vragen om enkel uw naam, voornaam en geboortedatum leesbaar te laten.

6.4 Recht op beperking van de verwerking

Bij de uitoefening van je recht op beperking van de verwerking, verzoeken wij je om duidelijk aan te geven op welke verwerking(en) je een beperking vraagt. We wensen je er wel op te wijzen dat het beperken van bepaalde verwerkingen tot gevolg kan hebben dat je niet langer gebruik kan maken van bepaalde diensten of producten door ons aangeboden.

6.5 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt eveneens, in welbepaalde gevallen, het recht om de overdraagbaarheid van je Gegevens te vragen indien Carrefour Belgium je Gegevens, die door jou werden aangeleverd, verwerkt op basis van je toestemming of verwerking in het kader van de uitvoering van een contract tussen jou en Carrefour Belgium en deze verwerking volledig via een geautomatiseerd procédé wordt verricht. Deze aanvraag kan je steeds indienen via je Carrefour Connect-Account. Heb je geen dergelijke account, dan kan je steeds contact met ons opnemen via de hieronder aangegeven kanalen.

Voor deze soort aanvraag, die uiteindelijk alle informatie omtrent u die in het bezit van Carrefour is gaat delen, vragen we u naar een bewijs van uw identiteit om te voorkomen dat we uw gegevens aan andere personen geven.

6.6 Recht van bezwaar, verzet tegen de verwerking

In bepaalde gevallen omschreven door de wet heb je het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je Gegevens, om de verwerking van je Gegevens te beperken of om je eerder gegeven toestemming voor een welbepaalde verwerking van Gegevens in te trekken. Je kan hiervoor contact opnemen met ons.

Bij de uitoefening van je recht van verzet tegen de verwerking of om de door jou gegeven toestemming in te trekken, verzoeken wij je om duidelijk aan te geven tegen welke verwerking(en) je je verzet of welke toestemming je wenst in te trekken. We wensen je er wel op te wijzen dat het verzet tegen bepaalde verwerkingen (bv. profilering) of het intrekken van je toestemming voor bepaalde verwerkingen van je Gegevens tot gevolg kan hebben dat je niet langer gebruik kan maken van bepaalde diensten of producten door ons aangeboden.

Indien je je wenst te verzetten tegen profilering, zullen wij niet meer in staat zijn om je specifieke of gepersonaliseerde aanbiedingen, promoties of acties aan te bieden afgestemd op je interesses, je voorkeuren en je aankoopgedrag. Daarenboven zal je in dit geval niet langer meer gebruik kunnen maken van het Carrefour Bonus Card programma en andere diensten aangeboden door Carrefour en waarvoor je een contract afsluit met Carrefour. Je kan echter wel steeds op anonieme wijze je boodschappen doen in onze winkels.

Wens je daarenboven wel nog op de hoogte blijven van onze algemene promoties en aanbiedingen, zonder garantie dat deze aanleunen bij je interesses en voorkeuren en zonder dat deze gebaseerd zijn op je aankoopgedrag waardoor deze minder interessant voor je kunnen zijn, kan dit uiteraard door middel van onze nieuwsbrief.

6.7 Manieren om uw rechten uit te oefenen

Om de bovenstaande rechten uit te oefenen, nodigen we je uit om dit via dit via onze online kanalen te doen, zoals via de Carrefour MyAccount of via de Carrefour Mobile applicatie, doch het kan ook via een van de volgende kanalen:

 • via ons klantenformulier op onze website https://support.carrefour.eu/hc/nl
 • per telefoon via 0800/9.10.11;
 • schriftelijk naar volgend postadres: Carrefour Belgium – Klantendienst – Da Vincilaan 3,1930 Zaventem

6.8 Klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

Voor de volledigheid stellen wij je eveneens op de hoogte van je recht om een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact) indien Carrefour Belgium niet reageert op jouw aanvraag tot toegang tot je Gegevens, je aanvraag weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen. Dat recht heb je eveneens indien je van oordeel bent dat de door Carrefour Belgium uitgeoefende verwerking ongeoorloofd zou zijn.

7. Bewaartermijn

Carrefour Belgium bewaart je Gegevens enkel zolang wij verplicht zijn deze te bewaren in het kader van een wettelijke verplichting of zolang wij je er effectief mee van dienst kunnen zijn conform dit privacybeleid en de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. De bewaartermijn van uw gegevens zijn telkens gedefinieerd in de T&C’s en ook aangegeven in paragraaf Verwerking van uw gegevens.

In dit kader gebeurt er een regelmatige evaluatie door Carrefour Belgium. Uiteraard heb je steeds het recht je te beroepen op je rechten zoals hierboven uitgelegd.

8. Risico's verbonden aan gebruik internet en online applicaties

Het gebruik van onze websites, mobiele applicaties en online diensten en producten impliceert de kennis en aanvaarding van de eigenschappen en beperkingen van het internet, meer bepaald wat betreft de technische prestaties, responstijd om informatie te raadplegen, op te vragen of te versturen, de risico's van een onderbreking, en meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan alle verbindingen en overdrachten op het internet, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen eventueel misbruik en de risico's van mogelijke virussen die op het netwerk circuleren.

9. Ons privacybeleid staat nooit stil

Aangezien de digitale wereld en onze aangeboden producten en diensten altijd in beweging zijn, evolueert ook Carrefour mee met zijn tijd. Omdat we voortdurend aan een betere en meer gepersonaliseerde dienstverlening en klantervaring werken, kan het zijn dat we je gegevens ook op andere manieren zullen verzamelen en verwerken. We respecteren daarbij steeds dezelfde principe en hoogste privacy eisen. Dit privacybeleid houden we up-to-date en via deze actuele versie brengen we je steeds op de hoogte van ons actueel beleid.

Carrefour Belgium behoudt zich het recht voor de verklaring 'Bescherming van het privéleven' te wijzigen. Deze verklaring werd voor het laatst gewijzigd en herzien op 9.03.2022

Firmanaam: Carrefour Belgium NV
Centrale en maatschappelijke zetel:
Carrefour Belgium
Da Vincilaan 3
1930 Zaventem

R.P.R. Brussel -- BTW BE 0448.826.918
Website : www.carrefour.be
Contact: 0800 9 10 11
Functionaris voor Gegevensbescherming:
privacy_be@carrefour.com